Vedtægter:

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Børnenes Lystfisker Akademi.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningen har til formal, at tilbyde børn og unge fra alle samfundslag, fritidsaktivitet i form af lystfiskeri, som kan fremme personlige kompetencer hos den enkelte, samt skabe grobund for social netværk og vidensdeling, blandt børn og unge omkring lystfiskeri. Endvidere har foreningen til formål, at tilbyde social udsatte børn, unge og handicappede, ferier og fiskerturer med ligesindede.

§ 3. Medlemmer:

Medlemskab af BLFA kræver for udbetalt 12 måneders kontingent. Ved restance af kontingent sker automatisk udelukkelse fra medlemskab samt generalforsamlingen. Først når restancen er betalt kan man igen optages som medlem. Kun betalende medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden regnskabsårets afslutning. Ved udmeldelse kan intet medlem gøre krav på foreningens formue eller dele deraf. Der indhentes børneattest på alle medlemmer gældende et år af gangen.

§ 3A. Frivillige:
Som frivillig har man mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter, samt indgå i udvalgsarbejdet. Som frivillig har man ikke adgang til foreningens generalforsamling. For at kunne deltage i en aktivitet kræves at den frivillige i forvejen har deltaget i formøde / forweekend foregår.

§ 4. Kontingent:

Til foreningens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud og opkræves helårligt. Medlemmer under 18 år betaler halvt kontingent årligt. Socialt udsatte / økonomisk trængte familier og børn, har mulighed for fritagelse af kontingentbetaling, ved henvendelse til formanden, med en saglig begrundelse herfor. Alle som deltager på BLFA´s aktiviteter får samtidig et årsmedlemskab af foreningen.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober. Foreningens regnskab revideres af en autoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Den foreningsvalgte revisor vælges for 1 år ad gangen.
Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut.
Det reviderede regnskab, fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig over for foreningens medlemmer for anvendelsen af kontingent og modtaget tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen eller medlemmer kan dog ikke stilles peronligt eller retsligt til ansvar over for kreditorer eller tredje part.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned.
Både aktive og passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Kun aktiver medlemmer har stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Der føres en forhandlingsprotokol.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
– 1. Valg af dirigent.
– 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
– 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
– 4. Behandling af indkomne forslag.
– 5. Fastsættelse af kontingent.
– 6. Valg til bestyrelse.
– A. Valg af formand.
– B. Valg af kasserer.
– C. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
– 7. Valg af revisor.
– 8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:
Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til opløsning af foreningen. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Det er kun fremmødte medlemmer som kan afgive stemme. Der er ikke mulighed for at brevstemme, eller overdrage sin stemmeret til andre.
Medlemmer som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 30 dage før generalforsamlingen meddele sit kandidatur. Indkaldelse til generalforsamlingen ske senest 14 dage før.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 3/4 aktive medlemmer forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Foreningens ledelse:
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen.
Foreningen tegnes af:
1. formanden og kassereren i forening.

– Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 medlemmer, der består af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem + en kassér. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

– Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen kan ikke gøres personlig erstatningspligt i forhold til fejlprioriteringer eller økonomisk tab.

– Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsesmedlemmers direkte forbundne omkostninger afholdt i foreningsanliggende kan godtgøres af foreningens midler. Der ydes ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer, dog kan der ydes honorar til foreningens kasserer.

– Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen og få afprøvet bestyrelsens afgørelse ved den først kommende generalforsamling.

– Generalforsamlingen har mulighed for at godkende konsulent honorar til personer, i og uden for foreningen.

§ 11. Opløsning af foreningen:
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal. Ved eventuel ophør af foreningen skal midlerne anvendes til fremme af det rekreative fiskeri i Hillerød, eller andet almennyttigt velgørende formål. Således vedtaget på den konstituerende (stiftende) generalforsamling den 30. August 2014, og efterfølgende ordinære generalforsamlinger indtil 28. november 2014.